Felhasználási Feltételek

I. fogalommeghatározások

 • Audiovizuális tartalom: hangos vagy néma mozgóképekből, állóképekből álló tartalom.
 • Szolgáltatás: A http://1000tvchannels.com/ internetes oldalon található, felhasználók által feltöltött audiovizuális tartalom tárolására és megosztására használható szolgáltatás.
 • Felhasználó: A http://1000tvchannels.com/ internetes oldalra regisztrációt követően audiovizuális tartalmat feltöltő és megosztó személy.
 • Szolgáltató: Robot Informatika Zrt. (Székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19. Cégjegyzékszám: 05-10-000523)
 • Felhasználási Feltételek: Jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatás nyújtására.

II. A szolgáltatás tartalma

Szolgáltató a http://1000tvchannels.com/ honlapon keresztül lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy audiovizuális tartalmakat töltsenek fel és tegyenek elérhetővé a többi felhasználó számára.

A Szolgáltató az audiovizuális tartalmak tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § lc) pontja szerinti tárhelyszolgáltatónak minősül.

III. A Szerződés megkötése

A Felek a Szolgáltatás igénybevételére jelen Felhasználási Feltételek szerint kötnek szerződést.

A szerződéskötés feltétele a Szolgáltatás honlapján regisztráció elvégzése.

A regisztráció menete:

 • A regisztráció a http://1000tvchannels.com/ internetes honlap főoldalának jobb felső sarkában található regisztráció feliratra kattintva kezdeményezhető.
 • A regisztráció során a Felhasználónak meg kell adnia:
  • Felhasználónevét,
  • Email címét,
  • Választott jelszavát,
  • Választott jelszavát ismét.
 • Az adatok megadását követően Felhasználónak el kell olvasnia az Felhasználási Feltételeket és ezt követően ki kell pipálni az Elolvastam és Elfogadom jelölőnégyzetet.
 • A regisztrációt a „Regisztráció” gomb megnyomásával lehet véglegesíteni.

A regisztráció során a beírt adatokat a „Regisztráció” gomb megnyomásáig lehet javítani, módosítani.

A fenitek szerint megkötött szerződés határozatlan időre jön létre és nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja.

IV. A szolgáltatás részletes feltételei

1. Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató az Felhasználónak korlátos méretű tárhelyhez való hozzáférést biztosít, ahol Felhasználó a feltöltött audiovizuális tartalmakat tárolhatja. Szolgáltató a biztonságos működéshez szükséges megfelelő hardvereszközöket alkalmaz, és megfelelő környezeti feltételeket biztosít.

Szolgáltató a Szolgáltatás átmeneti szünetelését igénylő rendszeres karbantartási munkákról Felhasználót a munka megkezdését megelőzően legalább 3 nappal a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok szerint tájékoztatja. A tájékoztatásban Szolgáltató köteles ismertetni a rendszeres karbantartás célját, valamint, hogy a szünetelés várhatóan és milyen időtartamban következik be.

2. Szolgáltató felelőssége

Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a Szolgáltatás folyamatos nyújtása érdekében, azonban a Szolgáltatás fejlesztése, karbantartása érdekében jogosult a Szolgáltatás szenteltetésére. A tervezett fejlesztési, karbantartási munkálatokat megelőzően Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat a szünetelés várható időpontjáról és tartamáról.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben valamely funkció vagy komponens „Beta” vagy hasonló jelzéssel üzemel, az ilyen funkció még nem esett át teljeskörű tesztelésen, ezek működése nem garantált. A vállalt rendelkezésre állás vagy más szolgáltatási szint az ilyen funkciókra, illetve komponensekre nem terjed ki.

A Szolgáltató nem felel azért, ha partnerszolgáltatói (akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat, vagy a hálózat üzemeltetése körében forgalom menedzselési eljárásokat alkalmaznak.

Egyik Fél sem felel kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, a Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Az Eker. tv. alapján a Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében közvetítő szolgáltatónak minősül. Így az Eker. tv. szabályai szerint a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Felhasználó által a Szolgáltatás keretében a Szolgáltató tárhelyein elhelyezett tartalmak jogsértő mivoltáért, a feltöltött tartalommal kapcsolatos minden jogosultság (így különösen a szerzői jogok) és kötelezettség Felhasználót terheli.

3. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag jogszerű célra és módon veheti igénybe. Felhasználó felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltatónak vagy harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb esetleges jogsértésekért (SPAM, phising, szellemi alkotások védelmének megsértése, DDoS).

Felhasználó köteles mindent megtenni azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

Felhasználó köteles tartózkodni az alábbi magatartásoktól:

 • a Szolgáltatást reklámozási célú használata, így különösen saját, vagy más személy szolgáltatásának, termékének, vagy személyének reklámozása,
 • a Szolgáltatás, a http://1000tvchannels.com/ oldal egészének, vagy bármely részének megváltoztatása, forráskódjának visszafejtése, az oldal egységét veszélyeztető magatartások,
 • a Szolgáltatáson keresztül elérhető audiovizuális tartalmak engedély nélküli másolása, terjesztése,
 • a Szolgáltatáson keresztül más személyek személyes adatainak engedély nélküli megosztása, más személy személyiségi jogait (így különösen jó hírnevét, becsületét, méltóságát) sértő tartalmak megosztása.

Felhasználó köteles minden elvárható módon akadályozni azt, hogy tevékenysége más szerzői jogát megsértse. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosulta által bejelentett jogsértések esetén a Szolgáltatást korlátozhatja, vagy ismétlődő jogsértés esetén a Felhasználó regisztrációját törölheti.

Felhasználó a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

4. Audiovizuális tartalmakra vonatkozó rendelkezések

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Eker. tv. alapján Felhasználó minősül a tartalomért felelős személynek. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat nem ellenőrzi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött audiovizuális tartalmak más felhasználók számára is elérhetővé válnak, valamint, hogy az audiovizuális tartalmak a feltöltést követően a Felhasználóhoz rendelten jelennek meg.

Amennyiben a Szolgáltató az Eker. tv. 13. § (1) bekezdés szerinti, jogsértésre hivatkozó értesítést kap kézhez, úgy a továbbiakban az Eker. tv. 13. §-a szerinti intézkedések (értesítési-eltávolítási eljárás) szerint jár el. Nem minősül a Felhasználási Feltételek megsértésének, ha a Szolgáltató az értesítési-eltávolítási eljárás keretében távolítja el az Felhasználó által a tárhelyén elhelyezett jogsértő adatokat.

Ha a büntető ügyekben eljáró bíróság a Szolgáltató tárhelyén tárolt elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el a Szolgáltató a bíróság erről szóló határozata alapján az Eker. tv. 12/A §-ban foglaltak szerint jár el és ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítja tárhelyéről a bírósági határozatban megjelölt elektronikus adatot. A Szolgáltató az elektronikus adat ideiglenes, vagy végleges eltávolítását a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül hajtja végre és erről az érintett Felhasználót, vagy, ha a tárol elektronikus adat nyilvánosan hozzáférhető volt a tárhely felhasználóit haladéktalanul tájékoztatja. A Szolgáltató ezen eljárása nem számít a szerződés megszegésének.

Amennyiben a bíróság később az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt megszünteti, vagy a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat visszaállítására kötelezi a Szolgáltatót, ennek a Szolgáltató a bírósági határozat kézhezvételét követő egy munkanapon belül tesz eleget.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítési-eltávolítási eljárás, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tétele vonatkozásában a Szolgáltató nem felelős az érintett információ/elektronikus adat eltávolításáért vagy az ahhoz való hozzáférés biztosításának megszüntetéséért.

Az értesítési-eltávolítási eljárással, valamint az elektronikus úton közzétett jogellenes adat ideiglenes, vagy végleges hozzáférhetetlenné tételében érintett tartalmakkal kapcsolatos, Szolgáltatóval szemben harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Felhasználó köteles Szolgáltató helyébe lépni, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Felhasználó az ilyen eljárások költségeit Szolgáltatónak köteles megtéríteni, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót érdeksérelem ne érje.

Felhasználó a polgári jog szabályai szerinti teljes kártérítési felelősséggel tartozik az általa a Szolgáltató adataiban okozott minden kárért.

V. Vegyes rendelkezések

1 A Felhasználási Feltételek módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Felhasználási Feltételek módosítása esetén köteles a Felhasználókat a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően, a Szolgáltatás weboldalán történő közzététel útján értesíteni. A Felhasználó a Szolgáltatás további használatával elfogadja a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

2. A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnik, amennyiben Felhasználó regisztrációját törli.

A szerződés megszűnik abban az esetben is, ha a Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott esetben törli a Felhasználó regisztrációját.

A szerződés megszűnését követően Szolgáltató törli a Felhasználó által feltöltött audiovizuális tartalmakat.

Minden jogsértő tartalmat azonnal törlünk.

3. Egyéb rendelkezések

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató bármely kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Felhasználó kárigényt nem érvényesíthet.